De bedrijfsactiviteiten van St. Joris Keramische Industrie zijn eind februari 2023 beëindigd. Daarmee komt er een einde aan een historie van 100 jaar keramische productie, o.a. op het gebied van glazuurbakstenen en keramische raamdorpels.

De continuïteit in levering van deze producten blijft gewaarborgd door de samenwerking met Wienerberger. Wienerberger heeft de voorraad van St. Joris overgenomen en zet de productie voort op de Wienerberger locatie in Panningen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Wienerberger.
Bezoek de Wienerberger website
X

Algemeen

Al onze geproduceerde raamdorpels, muurafdekkers, verblendstenen, handvormstenen worden geleverd onder CE, KOMO, Productcertificaat en NL-BSB certificaat (SKG-IKOB).

CE-markering: Al onze producten zijn CE-gemarkeerd en dat geeft aan dat wij als fabrikant voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen (gevelbaksteen: NEN-EN771-1). Bovendien zijn de conformiteits- of overeenstemmingsprocedures voltooid. De Europese CE-markering heeft meerdere doelen. Zo moet het de vrije handel binnen de lidstaten bevorderen en wordt de veiligheid in het gebruik van de producten verhoogd. Tevens wordt de wijze waarop fabrikanten bouwproducten specificeren, geharmoniseerd.

BRL 1007:  zijn door de branche opgestelde nationale beoordelingsrichtlijnen voor metselbaksteen ten behoeve van productcertificering. In een beoordelingsrichtlijn zijn onder meer beoordelingseisen, procedures, rapportageverplichtingen en eisen van certificatie-instellingen vastgelegd. De twee beoordelingsrichtlijnen moeten voldoen aan de opbouw die stichting KOMO stelt. KOMO beheert namelijk het keurmerk KOMO: hét kwaliteitsmerk dat in de Nederlandse bouw gebruikt wordt. Het keurmerk staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit door certificerende instellingen. De richtlijnen zij opgesteld onder de supervisie van een College van Deskundigen. Daardoor is er de objectieve zekerheid dat de normen ook aansluiten bij de dagelijkse praktijk in de bouw en eenduidig worden geïnterpreteerd. Door het KOMO-certificaat kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van onze bakstenen is geborgd middels een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing. Producten met een KOMO-certificaat voldoen automatisch aan de relevante wet- en regelgeving in de bouw, zoals het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit (BRL-52230) en andere eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

NL-BSB (BRL-52230): In het Besluit bodemkwaliteit (voor 2008 beter bekend als Bouwstoffenbesluit, BSB) zijn regels met betrekking tot kwaliteitsborging, bouwstoffen, grond, en baggerspecie vastgelegd. Door de behaalde NL-BSB certificaten voldoen onze fabrieken aan de vastgestelde regels en normen.

Via de door de KNB uitgegeven publicaties houden we u op de hoogte over Techniek in de Bouw: